press to zoom
press to zoom
risco
risco

risco

press to zoom
מע"ש תעשייתי

הפעלת מסגרת תעסוקתית (מע"ש) בתוך מפעל תעשייתי או חברות עסקיות.

צוות מע"ש קרית גת איתר מפעל אשר מעוניין לפתוח את דלתותיו להקמת מע"ש תעשייתי בתוכו.

"רוסקו" הוא מפעל העסוק בפיתוח ויצור של מערכות הבטחה, מערכות אזעקה אלחוטיות, מצלמות וגלאים.

במפעל עובדים במסגרת מע"ש תעשייתי 12 חניכים המלווים ע"י מדריך המע"ש מדי יום.

החניכים עובדים במחלקות השונות, על פי יכולותיהם ומיומנויותיהם ורצונם.

לכל חניך קיימת תכנית עבודה אישית.